• Contributie

  Als lid van DEV Doorn bent u contributie verschuldigd. De contributie-inning vind plaats aan het begin van elk nieuw seizoen, in de maand september. Wanneer u geen incassomachtiging heeft afgegeven ontvangt u een factuur via Debiteuren365.nl.

  Leden die na de eerste inning worden ingeschreven ontvangen in de loop van het seizoen een factuur via Debiteuren365.nl. De contributie wordt dan naar rato van het aantal resterende maanden in het seizoen berekend. Een geheel seizoen is 10 maanden, lopend van september t/m juli.

  Wanneer het lidmaatschap gedurende een seizoen wordt beëindigd, dan blijft het contributiebedrag voor het gehele seizoen verschuldigd.

  Mocht u onverhoopt niet in staat zijn om tijdig te betalen dan kunt u een verzoek tot een betalingsregeling indienen via het emailadres penningmeester@devdoorn.nl  Uw aanvraag wordt uiteraard met de grootst mogelijke discretie behandeld.

  Aan DEV Doorn-leden die niet tijdig overgaan tot het betalen van het openstaande bedrag of het aangaan van een betalingsregeling kan het Bestuur van DEV Doorn een speel- en trainingsverbod opleggen, totdat het openstaande bedrag alsnog is voldaan.

  Algemene Leden Vergadering (ALV)
  Op de Algemene Leden Vergadering (ALV), welke ieder jaar aan het einde van het seizoen wordt gehouden, wordt over de hoogte van de contributie voor het nieuwe seizoen besloten.

  Contributies seizoen 2021/2022

  Categorie:

  Contributie:

  Korting bij automatisch incasso

  Bondsleden

   188 euro

   5 euro

  Champions league *

   143 euro

   3 euro

  Minivrienden *

     94 euro

   2,50 euro

   
  * Een trainend lid dat NIET aangemeld is bij de KNVB maar dat wel gebruik maakt van de DEV Doorn-trainingsfaciliteiten.

  Het volledige contributieregelement kunt u nalezen op deze site door in het menu te gaan naar – Vereniging – Contributieregelement.