• Als lid van DEV Doorn bent u contributie verschuldigd. De contributie-inning vindt plaats aan het begin van elk nieuw seizoen, eind september/begin oktober. Wanneer u geen incassomachtiging heeft afgegeven ontvangt u een factuur via Debiteuren365.nl. Onder voorbehoud van goedkeuring op de ALV van 13 oktober a.s. vindt u hierbij het nieuwe contributieoverzicht voor het komend seizoen.

  Leden die na de eerste inning worden ingeschreven ontvangen in de loop van het seizoen een factuur via Debiteuren365.nl. De contributie wordt dan naar rato van het aantal resterende maanden in het seizoen berekend. Een geheel seizoen is 10 maanden, lopend van september t/m juli.

  Mocht u onverhoopt niet in staat zijn om tijdig te betalen dan kunt u een verzoek tot een betalingsregeling indienen via het emailadres penningmeester@devdoorn.nl  Uw aanvraag wordt uiteraard met de grootst mogelijke discretie behandeld.

  Aan DEV Doorn-leden die niet tijdig overgaan tot het betalen van het openstaande bedrag of het aangaan van een betalingsregeling kan het Bestuur van DEV Doorn een speel- en trainingsverbod opleggen, totdat het openstaande bedrag alsnog is voldaan.  Contributies seizoen 2021/2022

  Categorie:

  Contributie:

  Korting bij automatisch incasso

  Bondsleden

  188 euro

   5 euro

  Champions League

  141 euro

   3 euro

  Mini/Maxi vrienden*

    94 euro

   2,50

  35+/45+ betalen per voorjaar- en/of najaarreeks 300 euro per team

   

  Kledingbijdrage : geen 


  * Een trainend lid dat NIET aangemeld is bij de KNVB maar dat wel gebruik maakt van de DEV Doorn-trainingsfaciliteiten.

  Het volledige contributieregelement kunt u nalezen op deze site door in het menu te gaan naar Vereniging => Contributieregelement.

   

  p.s. Verder vind er verrekening van contributie plaats voor het seizoen 2020/21. Hierover zijn de betrokkenen in mei 2021 geinformeerd.