• Contributiereglement

  Artikel 1 - Hoogte contributie

  1.1
  De hoogte van dit bedrag voor een (wedstrijden) spelend lid wordt jaarlijks vastgesteld in de ALV. Op de website onder "Leden-info" worden de bedragen vermeld.

   

  1.2
  De onder 1.1 genoemde bedragen zijn van toepassing indien de vereniging het te betalen bedrag uiterlijk op 30 september van het betreffende verenigingsjaar heeft ontvangen of indien een volmacht tot automatische incasso is gegeven en die incasso uiterlijk eind september heeft kunnen plaatsvinden.

  Artikel 2 - Opeisbaarheid contributie

  2.1
  De contributie is per 30 september van het verenigingsjaar opeisbaar verschuldigd.

  Artikel 3 - Betaalwijze

  3.1
  Leden dienen de vereniging te machtigen om de verschuldigde contributie via automatische incasso voor de datum van opeisbaarheid te incasseren op rekeningnummer NL33RABO0162180357 van de Rabobank ten name van DEV Doorn te Doorn. Ook is het mogelijk om zelf te betalen door uiterlijk op 15 september van het betreffende verenigingsjaar te betalen op hetzelfde bankrekeningnummer. 

  Artikel 4 - Niet tijdige betaling

  4.1
  Mocht betaling van de contributie niet op 1 oktober van een verenigingsjaar zijn geschied, wordt het bedrag, zonder nadere aankondiging, elke maand vanaf laatstgenoemde datum verhoogd met 12,50 euro, waarbij een deel van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

  4.2
  Mocht niet alsnog betaling uiterlijk op 31 oktober van het betrokken jaar zijn ontvangen, zal de vereniging de incassering van de vordering uit handen kunnen geven, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van het lid komen. Deze kosten bedragen ten minste de helft van het in totaal te betalen bedrag.

  Artikel 5 - Overige bepalingen

  De voorgaande bepalingen laten onverlet de overige door de vereniging toe te passen sancties volgens de statuten of enig ander reglement. Het bestuur is gerechtigd om bij bijzondere omstandigheden van de in het contributiereglement vermelde bepalingen af te wijken. Een verzoek voor een betalingsregelingen of enig ander verzoek van financiĆ«le aard kan uitsluitend via penningmeester@devdoorn.nl worden gedaan.