• Persoonsgegevens die wij verwerken

  Privacy statement DEV Doorn

   
  Voetbalvereniging DEV Doorn, gevestigd aan de Buurtweg 3b, te Doorn, respecteert de privacy van haar (oud) leden en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. In onderstaand privacy statement beschrijft DEV Doorn hoe de aan de vereniging beschikbaar gestelde gegevens worden verwerkt, gebruikt en beschermd. 
   
  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). De invoering van de AVG heeft tot gevolg dat vanaf 25 mei 2018 dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie. De AVG heeft tot doel de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen en legt vast hoe organisaties om moeten gaan met persoonsgegevens.   Wat zijn persoonsgegevens? Onder het begrip persoonsgegevens valt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon. Deze informatie dient direct of indirect (door middel van herleiding) te kunnen leiden tot identificatie van een natuurlijk persoon.  Persoonsgegevens die DEV Doorn verwerkt en beschermd zijn:

  Naam - Adres -  Postcode - Woonplaats - Geboortedatum en -plaats - Pasfoto’s - E-mailadres - IBAN rekeningnummer  Teamindelingen - Contributiebetalingen
   
  DEV Doorn zal u, behoudens lidmaatschap van eerdere vereniging(en), nooit vragen om bijzondere persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld gezondheid of godsdienst) en verwerkt derhalve ook geen bijzondere persoonsgegevens.   Wat wordt verstaan onder verwerking persoonsgegevens? Volgens art. 4 lid 2 van de AVG is het verwerken van persoonsgegevens: "Elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen etc." Het begrip verwerken is erg ruim en schaart alle handelingen onder zich van het verzamelen van gegevens tot en met het vernietigen van gegevens. 
   
  Hoe verzamelt DEV Doorn persoonsgegevens? DEV Doorn verzamelt nooit persoonsgegevens zonder uw toestemming. DEV Doorn verkrijgt uw gegevens door het invullen van informatie op formulieren of via direct (mail)contact met u.  DEV Doorn legt conform de AVG alleen relevante gegevens vast, inclusief de wijze waarop deze gegevens verkregen zijn en hoe u toestemming hebt gegeven voor het vastleggen van uw gegevens door DEV Doorn. DEV Doorn verstrekt uw gegevens nooit aan derden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming gegeven hebt of tenzij de wet bepaalt dat DEV Doorn hiertoe verplicht is.
   
  Hoe gaat DEV Doorn om met uw persoonsgegevens? Uw gegevens worden nauwkeurig en veilig vastgelegd door DEV Doorn in Sportlink. Dit is een centraal online systeem dat professioneel wordt beheerd door de KNVB. Dit systeem helpt de vereniging bij de ledenadministratie, contributie en de boekhouding. De gegevens in Sportlink zijn alleen toegankelijk zijn voor personen die daartoe bevoegd zijn en voor wie het noodzakelijk is uw gegevens in te zien. Binnen de vereniging zijn er in seizoen 2017-2018 drie bestuursleden (penningmeester, secretaris en de wedstrijdsecretaris) die in Sportlink Club gegevens kunnen bekijken en bewerken.  Uw gegevens worden door DEV Doorn niet gebruikt voor doeleinden waarvoor u geen uitdrukkelijke toestemming

   

  Wijziging privacy beleid

  DEV DOORN behoudt zicht het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

  Controleer deze daarom regelmatig. De laatste wijziging is doorgevoerd op 8-november-2018.