• Statuten

  Statuten DEV Doorn

  Artikel 1 - Naam, zetel en rechtsbevoegdheid

  1. De vereniging is genaamd DEV Doorn, hierna: "de vereniging". Zij heeft haar zetel te Doorn.

  2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid. 

  3. De vereniging is ingeschreven in het handelsregister, dat gehouden wordt bij de kamer van koophandel te Utrecht.

   

  Artikel 2 - Oprichting, duur en boekjaar

  1. De vereniging is opgericht op twee en twintig maart negentienhonderd zes en twintig.

  2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

  3. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van één juli tot en met dertig juni.

   

  Artikel 3 - Doel

  1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen van de voetbalsport. 

  2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

  • het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB); 

  • deel te nemen aan door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden en evenementen; 

  • zelf evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren; 

  • de benodigde accommodatie tot stand te brengen en in stand te houden.

   

  Artikel 4 - Lidmaatschap

  1. Lid van de vereniging is die natuurlijke persoon, die door het bestuur als lid is toegelaten. Indien het bestuur de betrokkene niet als lid toelaat, kan de algemene vergadering de betrokkene op diens verzoek alsnog als lid toelaten. 

  2. Een lid van de vereniging dient tevens lid van de KNVB te zijn. 

  3. De algemene vergadering kan, op voorstel van het bestuur, een lid wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid benoemen. 

  4. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden zijn opgenomen; een en ander op een door de KNVB aan te geven wijze.

   

  Artikel 5 – Verplichtingen

  1. De leden zijn verplicht: 

  • de statuten en reglementen van de vereniging, de besluiten van het bestuur, de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven; 

  • de statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van één van haar organen, alsmede de van toepassing zijnde spelregels na te leven; 

  • de belangen van de vereniging, de KNVB of de voetbalsport in het algemeen niet te schaden; 

  • de overige verplichtingen, welke de vereniging of de KNVB in naam van haar leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de vereniging of van de KNVB voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.

  1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, die door de algemene vergadering wordt vastgesteld. De contributie wordt nader in het verenigingsreglement geregeld.

   

  Artikel 6 - Sancties

  1. Elk handelen of nalaten in strijd met de verplichtingen als bedoeld in artikel 5 geldt als overtreding en is strafbaar. 

  2. In geval van een overtreding kan het bestuur de volgende sancties opleggen: 

  • schorsing; 

  • ontzetting.

  1. Schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan.

  2. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of heeft gehandeld, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld. 

  3. De betrokkene kan uiterlijk binnen één maand na kennisgeving van de sanctie bij de algemene vergadering in beroep gaan. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene geschorst.

   

  Artikel 7 - Einde lidmaatschap

  1. Het lidmaatschap eindigt:

  • door de dood van het lid;

  • door opzegging door het lid;

  • door opzegging namens de vereniging;

  • door ontzetting.

  1. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in deze statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. 

  2. Opzegging door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.

  Artikel 8 - Bestuur

  1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 

  2. Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het bestuur bestaat in elk geval uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is verplicht te bevorderen dat het bestuur zo spoedig mogelijk weer overeenkomstig de statuten is samengesteld. 

  3. De bestuurders worden op voorstel van het bestuur of op voorstel van tenminste vijf leden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging benoemd. 

  4. Een bestuurder wordt benoemd voor drie jaar en is terstond herkiesbaar. 

  5. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Ieder bestuurslid is gehouden de statuten, alsmede de door de algemene vergadering vastgestelde reglementen na te leven. 

  6. Het bestuur is bevoegd om, met handhaving van zijn verantwoordelijkheid, taken en bevoegdheden te doen uitvoeren door commissies of personen. 

  7. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen. 

  8. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het eindigen van het lidmaatschap of door bedanken.

   

  Artikel 9 - Vertegenwoordiging

  1. Het bestuur, dan wel de voorzitter samen met de secretaris en/of de penningmeester, zijn bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen. Zij kunnen zich daarbij ook door een schriftelijk gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. 

  2. Het bestuur kan de penningmeester beperkte of algehele volmacht geven voor zover het de uitoefening van diens taak betreft.

   

  Artikel 10 - Algemene vergaderingen

  1. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet bij wet of bij, dan wel krachtens de statuten aan andere organen zijn gegeven. 

  2. De algemene vergadering kan reglementen vaststellen. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet en de statuten, noch met voor de vereniging bindende regels van de KNVB. 

  3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling, waaronder mede valt te verstaan een digitaal bericht. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering. 

  4. De voorzitter van het bestuur leidt de algemene vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis treedt een der andere bestuurders als voorzitter op. 

  5. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een bestuurslid notulen gemaakt. De notulen worden op een door een reglement te bepalen wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld. 

  6. Algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. 

  7. De algemene vergadering benoemt een kascommissie van tenminste twee leden, die geen deel uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 

  8. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

   

  Artikel 11 - Besluitvorming algemene vergaderingen

  1. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van achttien jaar en ouder. De gemachtigde kan niet meer dan in totaal twee stemmen uitbrengen.

  2. Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

  3. Onder stemmen wordt verstaan geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen zijn geen geldige stemmen.

   

  Artikel 12 - Jaarvergadering

  1. Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van tenminste een balans en een financieel verslag waaruit de ontvangsten en uitgaven blijken, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Op de jaarvergaderingen zijn alle bepalingen van de algemene vergaderingen van toepassing. 

  2. De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:

  • vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering; 

  • jaarverslag van het bestuur; 

  • financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar; 

  • verslag van de kascommissie;

  • goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting;

  • vaststelling van de begroting;

  • benoeming bestuursleden;

  • rondvraag.

  1. Goedkeuring van de balans, de staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting strekt niet tot kwijting aan een bestuurder.

   

  Artikel 13 - Statutenwijziging

  1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering. Tussen de oproeping voor die vergadering, waarin is vermeld dat een statutenwijziging wordt voorgenomen, en de algemene vergadering liggen ten minste veertien dagen. 

  2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. 

  3. Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen door een algemene vergadering waar tenminste twee/derde van het totaal aantal leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Indien geen twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt, met inachtneming van de leden 1 en 2 van dit artikel, binnen vier weken na de vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over hetzelfde voorstel tot statutenwijziging kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

  4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het cluborgaan. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten in het handelsregister gehouden door de kamer van koophandel neer te leggen. 

  5. De vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten de voorafgaande goedkeuring van de KNVB. Hetzelfde geldt voor de wijziging van de naam van de vereniging.

   

  Artikel 14 - Ontbinding en vereffening

  1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, en wel op de wijze zoals in het voorgaande artikel is bepaald. In de oproeping wordt vermeld dat een ontbinding van de vereniging wordt voorgenomen. 

  2. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging op als vereffenaars. De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer vereffenaars. 

  3. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl de algemene vergadering tevens één of meer bewaarders aanwijst. 

  4. De slotafrekening behoeft de goedkeuring van de KNVB. 

  5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 

  6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening.