• Verenigingsreglement

  Inleiding

  De basisregels binnen de vereniging DEV Doorn staan in de statuten. De algemene vergadering kan daarnaast reglementen vaststellen. Zij heeft op 11 mei 2022 de laatste versie van het verenigingsreglement vastgesteld. Dat reglement geldt totdat de algemene vergadering een ander reglement vaststelt. De bepalingen van het verenigingsreglement staan hieronder.

  Artikel 1 - Aanmelding
  1.1
  Als je je aanmeldt bij DEV Doorn, verklaar je je akkoord met de statuten en het verenigingsreglement. Als je minderjarig bent, dan doen je ouders of verzorgers dat. Je kunt je uitsluitend via de website van de vereniging als lid aanmelden.

  Artikel 2 - Contributie
  2.1
  Je betaalt als lid contributie. De algemene vergadering stelt voor de aanvang van een seizoen de hoogte van de contributie vast voor elke categorie van leden apart. Als de algemene vergadering niets beslist, dan wijzigt de contributie niet. Als je alleen vrijwilliger bent, betaal je geen contributie. Je vindt hoogte van de contributie op www.devdoorn.nl.

  2.2
  Je moet de contributie uiterlijk op 30 oktober van het verenigingsjaar betalen. Dit gebeurt door middel van automatische incasso. Bij automatische incasso krijg je een korting van € 10,00. Bij stornering vervalt de korting, behalve als die stornering aan de vereniging te wijten is. Als je niet op tijd betaalt, dan heeft het bestuur het recht om je de toegang tot wedstrijden, trainingen en andere activiteiten van de vereniging te ontzeggen, en wel totdat je wel hebt betaald.

  2.3
  Als je tussen 31 mei en 1 januari opzegt, hoef je alleen de helft van de voor jou geldende contributie te betalen (zonder korting). Als je na 1 januari van het verenigingsjaar lid wordt, betaal je ook de helft van de contributie (zonder korting).

  Artikel 3 – Respectvol en sportief gedrag
  3.1
  Als lid van DEV Doorn moet je je ten opzichte van de vereniging, de andere leden van de vereniging en leden van andere verenigingen respectvol en sportief gedragen. Als je trainer, coach of begeleider bent, moet je je daarnaast aan de gedragscode houden die je vindt op centrumveiligesport.nl en beschik je over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

  3.2
  Het bestuur van DEV Doorn kan je bij overtreding van de statuten en het verenigingsreglement een boete van maximaal € 100,00 per overtreding opleggen. Een boete van de KNVB komt voor jouw eigen rekening.

  Artikel 4 - Sportuitrusting
  4.1
  Het wedstrijdtenue van de vereniging bestaat uit een rood-wit shirt, rode broek en rode kousen. Het reserveshirt is geheel zwart. Je bent verplicht dit tenue te dragen tijdens competitiewedstrijden.

  4.2
  Je schaft verplicht het wedstrijdtenue aan op eigen kosten rechtstreeks bij een door de vereniging aangegeven leverancier.  

  Artikel 5 - Gebruik accommodatie
  5.1
  Je gaat met de door de vereniging gebruikte accommodatie en alle daarop of daarbij aanwezige materialen zorgvuldig om. Je bent aansprakelijk voor de door jou aangerichte schade.

  5.2
  Op de door de vereniging gebruikte accommodatie geldt een rookverbod en tot 13:00 uur een alcoholverbod.

  5.3
  Je mag, buiten het clubhuis en het bijbehorende terras, geen glaswerk meenemen.

  Artikel 6 - Beperking aansprakelijkheid vereniging
  6.1
  De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan zaken en/of personen tenzij de vereniging moedwillig die schade aanricht.

  Artikel 7 - Opzegging en overschrijving
  7.1
  Je bent lid totdat je opzegt. Opzegging doe je uiterlijk op 31 mei en tegen het einde van het verenigingsjaar. Je zegt per e-mail bij de ledenadministratie op. Alle andere mededelingen over opzegging zijn niet geldig.

  7.2
  Je kunt op uiterlijk 31 mei van een verenigingsjaar overschrijving naar een andere vereniging aanvragen. DEV Doorn neemt de aanvraag tot overschrijving pas in behandeling als je aan al je verplichtingen hebt voldaan, waaronder het betalen van contributie en boetes.

  Artikel 8 - Cluborgaan
  8.1
  Het officiële cluborgaan is de website www.devdoorn.nl. Het bestuur zet mededelingen en besluiten op de website.

  Artikel 9 - Vertrouwenspersoon
  9.1
  De vereniging heeft een vertrouwenspersoon. De gegevens vind je op de website.