• Verenigingsreglement


  ARTIKEL 1 - AANMELDING

  1.1
  Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt met toepassing van de statuten en het
  verenigingsreglement. Het aanstaand lid en/of diens wettelijk vertegenwoordiger wordt geacht de
  statuten en het verenigingsreglement te hebben gelezen en daarmee in te stemmen.

  1.2
  De vereniging verwerkt, gebruikt en beschermt de gegevens van haar leden conform de Algemene
  Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  ARTIKEL 2 - OPZEGGING EN OVERSCHRIJVING

  2.1
  Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd.

  2.2
  Het lid kan het lidmaatschap tot uiterlijk 31 mei van het betreffende verenigingsjaar opzeggen.
  Opzegging kan uitsluitend bij de ledenadministratie, en wel schriftelijk, waaronder per e-mail via
  ledenadministratie@devdoorn.nl . Andere mededelingen of gedragingen gericht op beëindiging
  van het lidmaatschap worden niet als opzegging beschouwd.

  2.3
  Het lid kan tot uiterlijk 31 mei overschrijving naar een andere voetbalvereniging aanvragen voor een
  volgend verenigingsjaar. De vereniging neemt een verzoek daartoe pas in behandeling indien en
  zodra het lid aan zijn verplichtingen, waaronder het betalen van contributie en boetes en het
  inleveren van kleding en materialen, heeft voldaan. Het risico dat de datum van behandeling na 31
  mei is gelegen, komt voor rekening van het lid.

  ARTIKEL 3 - CONTRIBUTIE

  3.1
  Voetballende bondsleden betalen een spelactiviteit gebonden contributie lidmaatschap =>
  https://www.devdoorn.nl/contributie Het bestuur kan in individuele gevallen van die bedragen
  afwijken. Een bondslid zonder spelactiviteit of een verenigingslid dat uitsluitend vrijwilligerstaken
  verricht is geen contributie verschuldigd.

  3.2
  Het lid dient de contributie, door middel van automatische incasso, uiterlijk op 1 oktober van het
  verenigingsjaar te hebben betaald. Alsdan heeft hij recht op een korting binnen de spelactiviteit,
  tenzij de incasso vanwege niet aan de vereniging te wijten omstandigheden wordt gestorneerd.

  3.3
  Het lid dat het lidmaatschap tussen 31 mei en 1 september van het verenigingsjaar opzegt, zonder
  dat er een verzoek tot overschrijving naar een andere voetbalvereniging heeft gedaan, is de helft van
  de contributie verschuldigd, zonder de onder 3.2 bedoelde korting. Indien je opzegt tijdens een
  lopend seizoen en voor 1 januari opzegt geeft dit recht op halve restitutie van het lidmaatschapsgeld.
  Dit laatste geld niet voor opzeggen na 1 januari.

  3.4
  Het lid waarvan het lidmaatschap pas na 1 januari van het verenigingsjaar ingaat, is de helft van de
  contributie verschuldigd, zonder de onder 3.2 bedoelde korting.

  3.5
  De voorgaande bepalingen laten onverlet de overige door de vereniging toe te passen sancties
  volgens de statuten of enig ander reglement. Het bestuur is gerechtigd om bij bijzondere
  omstandigheden van de in het contributiereglement vermelde bepalingen af te wijken. Een verzoek
  voor een betalingsregelingen of enig ander verzoek van financiële aard kan uitsluitend via
  penningmeester@devdoorn.nl worden gedaan.

  ARTIKEL 4 - VERPLICHTINGEN LID

  4.1
  Het lid is jegens een ander lid, de vereniging en derden verplicht tot respectvol en sportief gedrag.
  Voor een aan de vereniging verbonden trainer, coach en begeleider geldt de op hem van toepassing
  zijnde gedragscode, volgens de meest actuele tekst op centrumveiligesport.nl

  4.2
  Het lid of een team voor wie de vereniging een boete van de KNVB heeft betaald, betaalt het bedrag
  voor het einde van het verenigingsjaar aan de vereniging terug.

  ARTIKEL 5 – VRIJWILLIGERSWERK BIJ DEV DOORN

  5.1
  Ieder gezin met een spelend lid wordt verplicht om elk jaar 11 uur beschikbaar te zijn voor teamoverstijgende
  vrijwilligerstaken. Uitzondering hierop zijn de gezinnen met iemand die al een
  vrijwilligersfunctie/rol binnen de club uitoefent #DeElfVanDEV

  ARTIKEL 6 - SPORTUITRUSTING

  6.1
  Het sporttenue van de vereniging bestaat uit een rood shirt met een brede witte bies, rode broek en
  rood-witte kousen. Het shirt en de kousen zijn voorzien van het logo van de vereniging.

  6.2
  Het bestuur kan incidenteel een afwijking van het sporttenue toestaan.

  ARTIKEL 7 - GEBRUIK ACCOMMODATIE

  7.1
  Met de door de vereniging gebruikte accommodatie en alle daarop of daarbij aanwezige materialen
  dient zorgvuldig te worden omgegaan. Iedere bezoeker is aansprakelijk voor de door hem daaraan
  aangerichte schade.

  7.2
  Op de accommodatie geldt een rookverbod en tot 13:00 uur een alcoholverbod.

  7.3
  Het is verboden om, buiten de ruimte waarin consumpties worden verstrekt, in het bezit te zijn van
  glaswerk.

  ARTIKEL 8 - BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID VERENIGING

  8.1
  De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan zaken en/of personen tenzij er sprake is van
  grove onachtzaamheid of opzet van de vereniging.

  ARTIKEL 9 - CLUBORGAAN

  9.1
  Als cluborgaan geldt de website www.devdoorn.nl Mededelingen en besluiten van het bestuur
  worden op deze website geplaatst.

  ARTIKEL 10 - VERTROUWENSPERSOON

  10.1
  De vereniging heeft een vertrouwenspersoon. De gegevens van deze vertrouwenspersoon zijn te
  vinden op de website www.devdoorn.nl

  ARTIKEL 11 - INGANGSDATUM EN DUUR

  11.1
  De algemene vergadering heeft het verenigingsreglement op 14 oktober 2020 goedgekeurd. Het
  reglement heeft onmiddellijke werking. De algemene vergadering is als enige bevoegd om het
  verenigingsreglement te wijzigen.